Z Historią na Ty

Jest to projekt autorski, który ma na celu rozwój postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie i naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności.

Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, z których się wywodzimy. Promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Program ma też służyć pomocą w przygotowaniu uczniów do otworzenia serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza on treści z zakresu wychowania patriotycznego, historycznego.

Program ma ukazywać stosunek młodego pokolenia do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie wspólnoty międzypokoleniowej i między wszystkimi Polakami.

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu młodej Polki i młodego Polaka, zależeć będzie świadomość swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. Program edukacji historycznej jest jednym z głównych celów Statutowych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Prelekcje zorganizowane w roku szkolnym 2016/2017

1. „Polski październik-węgierski październik.”

Data wydarzenia: 15.09.2016 r.
Prelegent: Dawid Zagził – pracownik delegatury IPN w Olsztynie.

23 października 1956 roku w Budapeszcie doszło do manifestacji, które przerodziły się w rewolucję krwawo stłumioną po kilkunastu dniach przez Sowietów. Zginęło 2,5 tysiąca osób. Trzy miesiące po śmierci Józefa Stalina, w czerwcu 1953, I sekretarz Węgierskiej Partii Pracujących Matyas Rakosi – uczeń Stalina i dyktator, pod naciskiem nowych władz radzieckich zrezygnował ze stanowiska premiera Węgier. W społeczeństwie węgierskim nasilały się dążenia wolnościowe. Doniesienia o polskim czerwcu 1956 roku podgrzewały te nastroje.

2. ”Nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli czwarty rozbiór Polski” ( W.Potiomkin- wiceminister Spraw Zagranicznych ZSRR) – Napaść wojsk Radzieckich na Polskę 17 września 1939r.

Data wydarzenia: 04.10.2016 r.
Prelegent: Sławomir Błażewicz – kustosz z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Rozbiór Rzeczypospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRS we wrześniu 1939 r. nie zmusił Polaków do kapitulacji. Internowany w Rumunii Prezydent RP Ignacy Mościcki na mocy obowiązującej konstytucji wyznaczył swojego następcę – Władysława Raczkiewicza, ten zaś powołał rząd z gen. Władysławem Sikorskim na czele. Mimo okupacji ziem Rzeczypospolitej przez Niemcy i ZSRS ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana.

3. „Godło Polski w tysiącletniej historii Państwa.”

Data wydarzenia: 10.11.2016 r.
Prelegent: Franciszek Płóciennik – pracownik działu edukacji w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Godło, barwy i hymn to symbole narodowe. Są one wyrazem jedności i tożsamości narodowej. Towarzyszą narodowi w ważnych, czasem ciężkich chwilach jego istnienia. Najstarszym polskim symbolem jest godło – Orzeł Biały w koronie na czerwonym polu. Początki Orła Białego, jako późniejszego symbolu państwa, sięgają początków powstania państwa polskiego i związane są z pierwszą rządzącą dynastią Piastów. Orzeł jako herb dynastii występował najczęściej na monetach, pieczęciach, elementach uzbrojenia i chorągwiach.

4 „Bohaterowie Solidarności w Działdowie.”

Data wydarzenia: 01.12.2016 r.

1 grudnia 2016r. na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przybyli Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Od roku 1976 stali się jednymi z najaktywniejszych działaczy opozycji demokratycznej, a w 1978r. współzałożycielami Wolnych Związków Zawodowych.
Młodzież była bardzo zaciekawiona i poruszona . Można powiedzieć,że dotknęli historii w sposób namacalny.

5 „Polskie Państwo Podziemne- Armia Krajowa.”

Data wydarzenia: 18.01.2017 r.
Prelegent: Piotr Szubarczyk – pracownik Oddziału Gdańskiego Biura Edukacji Publicznej IPN

Wyjątkowość polskiej konspiracji wynikała również z innych względów. W porównaniu z konspiracjami wojskowymi innych okupowanych krajów europejskich, Armia Krajowa działała najdłużej i stosowała najbardziej zróżnicowane formy walki. Na zasadzie dobrowolności skupiała przedstawicieli wielu grup społecznych. Na podobnej zasadzie, w działalność podziemnej administracji i parlamentu angażowali się przedstawiciele różnych, wcześniej konkurujących ze sobą, partii politycznych.

6. ,,Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery – Rzeź Wołyńska.”

Data wydarzenia: 08.02.2017 r.
Prelegent: Zenon Gajewski – prezes Stowarzyszenia

Wg szacunków, na skutek Rzezi Wołyńskiej, życie straciło ok. 100-130 tys. osób. W tej sprawie Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął 32 śledztwa. Wszystkie, na drodze do prawdy, napotykały szereg trudności. Mimo tego, każde z nich potwierdza, że na ziemiach północno-wschodniej Polski, w okresie od lutego 1943 do lutego 1944 roku, miało miejsce ludobójstwo, którego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści.

7. „Żołnierze wyklęci- nowa konspiracja czy kontynuacja polskiego państwa podziemnego?”

Data wydarzenia: 02.03.2017r.
Prelegenci: prof. Ryszard Juszkiewicz, dr Waldemar Brenda– naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, Patryk Kozłowski – dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe – było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych, (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii politycznych (od socjalistów z WRN PPS, po SN i ONR), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

8. „Zbrodnia katyńska i inne zbrodnie NKWD.”

Data wydarzenia: 06.04.2017 r.
Prelegent: Edyta Gula-pracownik IPN w Warszawie

Przypomnijmy, decyzją Biura Politycznego KC WKP z dnia 5 marca 1940 roku podpisaną przez Józefa Stalina, śmierć poniosło min. 3 896 jeńców ze Starobielska i 6 287 osób z Ostaszkowa. Łącznie zamordowano ponad 21 tys. osób stanowiących elitę narodu polskiego.
Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu podali Niemcy 13 kwietnia 1943 roku.
W działaniu tym widzieli szansę na odwrócenie wzroku świata od krwi, którą sami mieli na rękach. Mimo, iż informacja ta niewątpliwie stała się narzędziem politycznym, prawda o tym, co stało się w Katyniu była i jest bardzo ważna.

Prelekcje w ramach programu „Z Historią na TY” 2016 – 2022

 • „Polski październik-węgierski październik.”

  Dawid Zagził – IPN Delegatura w Olsztynie (15.09.2016)

 • ”Nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli czwarty rozbiór Polski”.

  Sławomir Błażewicz – kustosz z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (04.10.2016)

 • „Godło Polski w tysiącletniej historii Państwa.”

  Franciszek Płóciennik pracownik działu edukacji w Muzeum Niepodległości w Warszawie (10.11.2016)

 • „Bohaterowie Solidarności w Działdowie.”

  Spotkanie z państwem Joanną i Andrzejem Gwiazdami (01.12.2016)

 • „Polskie Państwo Podziemne- Armia Krajowa.”

  Piotr Szubarczyk – pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku (18.01.2017)

 • ,, Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery – Rzeź Wołyńska.”

  Odczyt Zenona Gajewskiego – prezesa stowarzyszenia (08.02.2017)

 • „Żołnierze wyklęci- nowa konspiracja czy kontynuacja polskiego państwa podziemnego?”

  prof. Ryszard Juszkiewicz, dr Waldemar Brenda- naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, Patryk Kozłowski-dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie (02.03.2017)

 • ”Zbrodnia katyńska i inne zbrodnie NKWD”

  Edyta Gula-pracownik IPN w Warszawie (06.04.2017)

 • „Sowiecka zbrodnia na Polakach w latach 1937‒1938”

  Piotr Szubarczyk pracownik IPN Gdańsk (19.05.2017)

 • „Od związków strzeleckich do Legionów Polskich” Marszałek Józef Piłsudski

  Michał Rukat – pracownik Muzeum J.Piłsudskiego (07.06.2017)

 • „Islam”

  dr Stanisław Krajski (06.09.2017)

 • „Zapomniani kaci Hitlera. Selbstschutz.”

  dr Izabela Mazanowska – IPN Bydgoszcz (26.09.2017)

 • Prelekcja z okazji Święta Niepodległości wraz z koncertem patriotycznym.

  Piotr Szubarczyk- IPN Gdańsk (08.11.2017)

 • Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Żołnierze Wyklęci. Dzieje powojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce
  1944‒1956”.

  dr Dariusz Gałaszewski – IPN Warszawa (07.03.2018)
  Ponadto odbyły się 3 prelekcje dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Działdowie, prelekcja w Zespole Szkół w Rybnie, Lidzbarku i Malinowie oraz Iłowie-Osadzie.

  Akademia Niepodległości IPN (stowarzyszenie jest jednym z organizatorów akademii w Działdowie):

 • I spotkanie odbyło się 9 grudnia 2017 r. Inauguracji Akademii Niepodległości w Działdowie

  dokonał dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 • „Polski wiek XIX-wiek powstań”

  dr Jarosław Szarek

 • „Polska na nowej mapie Europy. Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego
  1918‒1935.

 • dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
 • „Józef Piłsudski- Rodzina, Dzieciństwo, Młodość”

  dr Zbigniew Giżyński (UMK) 17.01.2018

 • „Drogi do odzyskania Niepodległości w 1918 roku.”

  dr Przemysław Wójtowicz (IPN Bydgoszcz) 19.04.2018

 • „Generał Józef Haller. Żołnierz, społecznik, polityk”

  dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań) 13.06.2018

Napisz do nas